دکتر مهدی رزاقی ابیانه

 

PhD قارچ شناسی پزشکی (استاد،هیئت علمی رسمی-رئیس بخش)

 

دکتر زهرا جهانشیری

 

PhD قارچ شناسی پزشکی (استادیار،هیئت علمی پیمانی)

 

شهیندخت بصیری جهرمی

 

کارشناس ارشد قارچ شناسی پزشکی (مربی ،هیئت علمی رسمی)

 

گلنار صادقی

 

فوق لیسانس (کارمند رسمی)

 

فرنوش اصغری پاسکیابی

 

فوق لیسانس (کارمند رسمی)

 

جواد رئیسی

 

فوق لیسانس (کارمند رسمی)

 

رضا طلوعی

 

فوق لیسانس (کارمند رسمی)

 

 اکرم مسلمی

 

لیسانس (کارمند قراردادی)

 

افسانه ده نمکی

 

کاردان تجربی (کارمند رسمی)

 

لیلا قاسمی شفیع

 

 (کارمند قراردادی)

 

ناصر عسکر شهبازی

 

 لیسانس (کارمند قراردادی) 

 

کاظم رحیمی

 

 (کارمند قراردادی)

 

فیاض حسنلو

 

 (کارمند قراردادی)