کارکنان هیات علمی

 

 دکتر سعيد بوذری
استاد –  بخش بيولوژی مولکولی

پست الکترونیکی:bouzari@pasteur.ac.ir

 

 

دکتر نادر شاهرخی 
استاديار بخش بيولوژی مولکولی

رئیس بخش بیولوژی مولکولی
پست الکترونیکی:shahrokhi@pasteur.ac.ir

 

 

 دکتر مانا علومی

 استاد- بخش بيولوژی مولکولی 
پست الکترونیکی:oloomi@pasteur.ac.ir

 

 

دکتر پرستو احسانی
استادياربخش بيولوژی مولکولی

پست الکترونیکی:

 

 

دکتر محمد پویا
استادیار بخش بیولوژی مولکولی
پست الکترونیکی:

 

 

دکتر محمد رضا اسدی کرم
استادیار بخش بیولوژی مولکولی
پست الکترونیکی:

 

 

دکتر امير دشتی
استادیار بخش بیولوژی مولکولی
پست الکترونیکی:

 

 

 کارکنان غیر هیات علمی

 

سعید مستعان
کارشناس - دانشجوی دکترا تخصصی بخش بیولوژی مولکولی
پست الکترونیکی:

 

 

الهه مکرمی

کارشناس بخش بیولوژی مولکولی
پست الکترونیکی:

 

 

الناز عبدالهی

کارشناس بخش بیولوژی مولکولی
پست الکترونیکی:

 

 

   نهال هاخامیان

کارشناس بخش بیولوژی مولکولی
پست الکترونیکی:

 

 

محمد رضا عیوضی
دیپلم بخش بیولوژی مولکولی
پست الکترونیکی: