دکتر رضا مهدیان :دانشیار و رئیس بخش پزشکی مولکولی

پست الکترونیکی:  rezamahdian@yahoo.com

سوابق علمی و کاری

 

دکتر سیروس زینلی:استاد بخش پزشکی مولکولی

پست الکترونیکی:

سوابق علمی و کاری

 

دکتر مرتضی کریمی پور:استادیار بخش پزشکی مولکولی

پست الکترونیکی:mortezakarimi@pasteur.ac.ir

سوابق علمی و کاری 

 

دکتر محمد حمید:استادیار بخش پزشکی مولکولی

پست الکترونیکی :Hamidi@pasteur.ac.ir

سوابق علمی و کاری

 

دکتر عصمت میراب زاده اردکانی :مربی بخش پزشکی مولکولی

پست الکترونیکی:

سوابق علمی و کاری

 

دکتر لادن تیموری طولابی:استادیار بخش پزشکی مولکولی

پست الکترونیکی:lteimoori@pasteur.ac.ir

سوابق علمی و کاری

 

 

حمزه رحیمی: استادیار بخش پزشکی مولکولی   

پست الکترونیکی:rahimi.h1981@gmail.com

سوابق علمی و کاری

 

   
کارکنان غیر هیأت علمی  
   

علیرضا کردافشاری:کارشناس آزمایشگاه

پست الکترونیکی:

سوابق علمی و کاری

 

امیرعباس رحیمی:کارشناس آزمایشگاه

پست الکترونی: aarahimi@pasteur.ac.ir

سوابق علمی و کاری

 

 دکتر فرشته مریمی:کارشناس آزمایشگاه

پست الکترونیکی:fmaryami@yahoo.com

سوابق علمی و کاری

 

فاطمه بیات:کارشناس آزمایشگاه

پست الکترونیکی:

سوابق علمی و کاری

مریم تقوی:کارشناس آزمایشگاه

پست الکترونیکی:E-mail: taghavi.mtb@gmail.com

سوابق علمی و کاری

مینا حیات نوسعید:کارشناس آزمایشگاه

پست الکترونیکی:

سوابق علمی و کاری

 مینا چوبینی:کارشناس آزمایشگاه

پست الکترونیکی:

سوابق علمی و کاری

 اعظم امیریان:کارشناس آزمایشگاه

پست الکترونیکی:

سوابق علمی و کاری

 

آرزو سنجری:کارشناس آزمایشگاه

پست الکترونیکی:

سوابق علمی و کاری

عاطفه ولایی:کارشناس آزمایشگاه

پست الکترونیکی:Atefeh_v@yahoo.com

سوابق علمی و کاری

 

 مهرناز گودرزی:مسئول دفتر

پست الکترونیکی:goudarzi.mehrnaz@gmail.com

سوابق علمی و کاری

 

 نادر قبادزاده

خدماتی