کارکنان هیات علمی

 
 

دکتر آرش آرش کیا 
پست الکترونیکی:

 

دکتر کیهان آزادمنش 
پست الکترونیکی:

 

 

دکتر فرزین روحوند 
پست الکترونیکی:

دکتر نصیر محجل 
پست الکترونیکی:

 دکتر منیره کاظمی منش 
پست الکترونیکی:

 

 

 
 

دکتر ذبیح اله شجاع
پست الکترونیکی:

 


 
 


 

زهرا شاحسینی 
پست الکترونیکی:

مهدیه معتمدی راد
 پست الکترونیکی:

 

مهسا جولایی
پست الکترونیکی:


 
خانم مژگان خیاط مقدم
پست الکترونیکی:

 

 خانم ندا آزاد
پست الکترونیکی: