اعضای هیئت علمی :

 

آقای دکتر مهدی روحانی (سرپرست بخش ، عضو هیئت علمی)

آقای دکتر محمد مهدی اصلانی (عضو هیئت علمی) 

آقای دکتر محمد رضا پورشفیع        ( عضو هیئت علمی ) 

آقای دکتر سید فضل ا... موسوی    (عضو هیئت علمی )  

آقای دکتر فرزاد بادمستی   (عضو هیئت علمی)

خانم  مروارید شفیعی                 (عضو هیئت علمی) 

 

همکاران :    

        خانم معصومه نخست لطفی         کارشناس ارشد

        آقای حسن شفیعی                     کارشناس

        خانم معصومه پرزده                    کارشناس ارشد

        خانم منيژه صداقت                      دکتری میکروب شناسی

      آقای علیرضا جنانی                       دکتری حرفه ای دامپزشکی

      خانم دکتر وجیهه سادات نیک بین         دکتری

       خانم سارا عبداللهی                     کارشناس ارشد

      آقای مهدی صداقت پور                              کارشناس

     خانم مژگان مقدم                              کارشناس