اعضای هیأت علمی

دکتر نويد دين پرست جديدعضو هیات علمی رسمی -دکترای تخصصی حشره شناسی پزشکی مولکولی
تلفن/فکس :0098216648049   
پست الکترونیکی:  navidmvrg@gmail.com  ,  Navid@pasteur.ac.ir

 

دکتر صدیقه ذاکری : عضو هیات علمی رسمی - دکترای تخصصی ایمونو-مولکولارپارازیتولوژی
تلفن/فکس :0098216648049   
پست الکترونیکی: zakeris@yahoo.com  ,  zakeris@pasteur.ac.ir

 

دکتر اکرم ابوئی مهریزی: عضو هیأت‌علمی رسمی-آزمایشی- دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی
تلفن/فکس :0098216648049   
 
پست الکترونیکی:  abouei@gmail.com  ,  abouei@pasteur.ac.ir

 

دکتر عباسعلی راز: عضو هیأت‌علمی پیمانی- دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی

تلفن/فکس :0098216648049   

پست الکترونیکی: raz.biotech@gmail.com  ,   a_raz@pasteur.ac.ir

 

دکتر سکینه پیراحمدی: طرح تعهد خدمت- دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی ،

تلفن/فکس :0098216648049   

پست الکترونیکی: s.pirahmadi2020@googlemail.com s­_pirahmadi@pasteur.ac.ir,

 

دکتر لیلا نورانی: پسادکترا- دکترای تخصصی زیست شناسی/ پارازیتولوژی مولکولی،

تلفن/فکس :0098216648049   

پست الکترونیکی: Le.nourani90@gmail.com , L_nourani@pasteur.ac.ir