چهارمین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت انستیتوپاستو ایران

چهارمین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت انستیتو پاستور ایران در روز یکشنبه مورخ 3/9/98 با حضور اعضا شورا با دستورکار

 1. کاهش پست های سازمانی (از برنامه اصلاح نظام اداری دوره دوم)
 2. بررسی کاهش سن مدیران (از برنامه اصلاح نظام اداری دوره دوم)
 3. بررسی افزایش نسبت مدیران زن به کل مدیران(از برنامه اصلاح نظام اداری دوره دوم)
 4. بررسی فرهنگ سازمانی

با حضور

 • جناب آقای دکتر بیگلری رئیس محترم انستیتوپاستور ایران
 • جناب آقای دکتر حسنی مشاور محترم اداری و مالی انستیتو
 • جناب آقای دکتر عمرانی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع
 • جناب آقای بوذری معاون محترم تحقیقات فناوری آموزش
 • سرکار خانم دکتر درود معاون محترم تولید
 • جناب آقای عبادی مدیر محترم توسعه سازمان و سرمایه انسانی
 • جناب آقای رحیمی سرپرست دبیرخانه امور هیات علمی
 • جناب آقای مهندس احکامی رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات
 

سیستم چت آنلاین