پروژه های تحقیقاتی بخش تحقیقات مالاریا و ناقلین

پروژه‌های بین‌المللی در 5 سال گذشته: 5 طرح

 

 

* ACIP grant (2019). Engineering of Asaia to induce RNA interference in larval and adult of  Anopheles: as a tool for vector genetics and paratransgenesis 

* MATI  grant (2019). ENVironmental changes and mosquito-born diseases: the example of  West Nile (ENVIRON-MOS) (IPIN)

* WHO-EMRO/Iranian CDC 2012:Sero-prevalence assessment of malaria in target population in Chabahar istrict, Iran before using non-chemical intervention

* EMGEN Grant 2011-2012: Genetic characterization of Sudanese Plasmodium vivax by using dhfr and dhps, csp and msp-3α molecular markers: Implication for malaria control and elimination from the Middle East Region

* MOH grant: Molecular identification of the Anopheles miroflora for development a tool for paratransgenic applications

 

 

پروژه‌های ملی/برون‌سازمانی در 5 سال گذشته: 4 پروژه

 

Grant from Ministry of Health, Iran. No. 776  (2016-2017). Molecular analysis, cloning and expression ofPlasmodium falciparumtrapgene in prokaryotic expression system and polyclonal anti-PfTRAP antibodies production in Balb/c mice.

Grant from Ministry of Health, Iran. No. 776  (2017-2018). Immunogenicity ofPlasmodium falciparumTRAP antigen formulated with Poly I:C adjuvant in Balb/c mice

Grant from Iran National Science Foundation. No. 94810113 (2018-2020). Molecular characterization of the rnc gene and its related protein from Asaia bacterium to pave the road for developing a robust paratransgenesis tool against vector borne diseases

Grant from Iran National Science Foundation. No. 99001941. Creating the RNaseIII mutant Asaia bacterium for developing a potent paratransgenesis tool based on RNA interference to combat against vector borne diseases

 

 • پروژه ملی لارودرمانی با بودجه وزارت بهداشت
 • پروژه کلان کیت مولکولی تشخیص مقاومت با بودجه صندوق فناوری تهران

 

 

تعداد مقالات علمی انگلیسی در 5 سال گذشته: ~50

 

تعداد مقالات فارسی در 5 سال گذشته: 4

 

 

عضویت در هیأت‌مدیره انجمن‌ها و بوردهای تخصصی رشته‌های مختلف:

 • هیأت‌مدیره انجمن ‍ژنتیک ایران،
 • عضویت در بورد تخصصی حشره‌شناسی پزشکی
 • عضویت در انجمن ژنتیک ایران
 • عضویت در انجمن بیوتکنولوژی ایران
 • عضویت در انجمن ایمونولوژی ایران

 

تعداد کارگاه‌های آمورشی برگزارشده در 5 سال گذشته: 5

 • کارگاه کلونینگ برای کارمندان دانشگاه آزاد سنندج در بخش تحقیقات مالاریا و ناقلین
 • برگزاری کارگاه Real time PCR برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • کارگاه بررسی ناقلین بیماری‌ها در شرایط فیلد
 • کارگاه مهندسی ژنتیک و بیان پروتئین در سیستم بیانی پروکاریوتی
 • کارگاه معرفی تکنیک پاراترانسژنسیس بعنوان راهکاری مؤثر در مبارزه با بیماریهای ناقل زاد

 

دوره‌های کوتاه‌مدت در 5 سال گذشته:

 • دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (3 دوره)

 • دانشگاه علوم پزشکی شیراز (2 دوره)

 • دانشگاه علوم پزشکی تهران (1 دوره)

 

تعداد اختراعات ثبت‌شده در 5 سال گذشته: 5

 1. دستگاه تغذیه مصنوعی حشرات
 2. کیت تشخیص مولکولی همزمان انگل‌های پلاسمودیوم فالسیپاروم و پلاسمودیوم ویواکس با استفاده از ریز ذرات (نانوذرات طلا)
 3. دستگاه الکترونیکی استخراج اسیدهای هسته‌ای و همسان‌ساز بافت‌های بیولوژیک
 4. روش پرورش لوسیلیا سریکاتا به‌منظور استفاده از آن در لارو درمانی

* روش تهیه لارو استریل لوسیلیا سریکاتا به‌منظور استفاده از آن در درمان زخم‌های عفونی نظیر زخم بستر و زخم‌های دیابتی

* ثبت حدود 128 توالی از ژن‌های مختلف پلاسمودیوم و ناقلین بیماری‌زاد در بانک جهانی ژن (به‌صورت قسمتی از ژن و یا به‌صورت کل ژن)

* ثبت پروتئین کلاژناز حشره Lucilia sericata بعنوان یک دارو در درمان آسیب‌های بافتی سطحی در اداره اختراعات آمریکا (USPTO: 10513696)