• بررسی واریانتهای مقاوم به رژیمهای درمانی ترکیبی داروهای با اثر مستقیم بر روی ویروس(DAA) در بیماران درمان نشده دارای عفونت همزمان  HCV/HIV و  HCV به تنهایی
  • بررسی فراوانی عفونت نهفته هپاتیت B در افراد واکسینه با واکسن هپاتیت  B طبق پروتکل واکسیناسیون کشوری
  • بررسی سرواپیدمیولوژی ، فراوانی و غلظت پاروو ویروسB19   انسانی در اهداکنندگان خون شهر تهران
  • بررسي سرواپیدمیولوژی عفونت HBV و سویه های  escape mutant  vaccine در افراد واکسینه با واکسن HBV (طبق پروتکل واکسیناسیون کشوری  EPI): 22 سال بعد از شروع واکسیناسیون کشوری
  • تعیین ضرورت و زمان تزریق واکسن HPV براساس سرواپيدميولوژي ويروس پاپيلوم انساني 16 و 18 در جمعیت نرمال شهر تهران
  • بررسی نقش عفونت ویروس هرپس سیمپلکس تایپ 2 در پیش اگهی بیماران مبتلا به عفونت HIV-1
  • بررسی عفونت نهفته و موتاسيون هاي فرار از واكسن (vaccine escape mutants) ویروس هپاتیت B در بیماران HIV مثبت واکسینه با واکسن هپاتیت B
  • بررسي میزان شیوع عفونت نهفته ويروس هپاتيت C در بيماران کاندید پیوند کلیه در ایران
  • مقایسه اثربخشی دو استراتژی واکسیناسیون هپاتیت B در بیماران آلوده به  HIV
  • بررسي فراواني عفونت با پارو ويروس B19 در مبتلایان به ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) مراجعه کننده به مركز تحقيقات ايدز دانشگاه علوم پزشكي تهران
  • بررسي فراواني عفونت ويروس پاپيلوم انساني در نمونه هاي کولون مبتلايان به آدنوكارسينوم و پوليپهاي آدنوماتوز کولون مراجعه كننده به بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي