پروژه‌های بین‌المللی در 5 سال گذشته (لیست آن‌ها و حامی مالی پروژه ذکر شود): 1 مورد


  • بررسی مارکرهای سرطان کولون در خون-UNESCO

 

• پروژه‌های ملی / برون‌سازمانی در 5 سال گذشته (لیست آن‌ها و طرف ارتباط ذکر شود):4 طرح

 

  • پروژه بررسی ژن‌های اتوفاژی با مرکز تحقیقات (پژوهشگاه) گوارش دانشگاه علوم پزشکی تهران (دکتر لادن تیموری طولابی)

  • - طراحی و پیاده‌سازی نظام کمیته‌های اخلاقی نظارت بر پژوهش بر روی حیوانات آزمایشگاهی کمیته کشوری اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی (طرف ارتباط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) (دکتر عصمت میراب زاده اردکانی)
  •  

  • -Analysis Dyt6 mutation and genotype-phenotype correlation in patitents with dystiona from Iran (Iran Ntional Science foundation)
    - Analysis of klfi gene, BCL 11A,HBS1L,MYB marker in thalassemia carriers and affeated patients with high Hbf Hormozgan university of medical siences