پروژه‌های ملی/ برون‌سازمانی

 

1- تعیین روش‌های آزمایشگاهی استانداردشده و مؤثر برای غربالگری و تشخیص اشکال شایع موکوپلی ساکاریدوزها در منطقه پایلوت در ایران و تجزیه‌ و تحلیل ارتباط ژنوتیپ و فنوتیپ بیوشیمیایی در بیماران مبتلا. طرح‌های ملی وزارت بهداشت – مرکز مدیریت بیماری‌ها – اداره ژنتیک


2- تعیین روش‌های آزمایشگاهی استانداردشده و مؤثر برای غربالگری و تشخیص اشکال شایع گلیکواسفینگولیپیدوزها در منطقه پایلوت در ایران و تجزیه و تحلیل ارتباط ژنوتیپ و فنوتیپ بیوشیمیایی در بیماران مبتلا. طرح‌های ملی وزارت بهداشت – مرکز مدیریت بیماری‌ها – اداره ژنتیک


3- مقایسه روش‌های اندازه‌گیری HbA2 (روش دستی کروماتوگرافی تعویض یون و روش دستگاهی کاپیلاری الکتروفورز) به‌منظور استفاده از روش برتر در مراکز بهداشتی سطح کشور. طرح‌های ملی وزارت بهداشت – مرکز مدیریت بیماری‌ها – اداره ژنتیک


4- بررسی فعالیت و الگوی آنزیم آدنوزین دآمیناز ADA و ایزو آنزیم‌های آن در افراد ایرانی مبتلابه دیابت نوع 2 و مقایسه آن با افراد سالم – پژوهشگاه غدد و متابولیسم- سال 1390


5- تولید Human Transforming Growth Factor-β3 در E.coli: بیان پروتئین‌های مهندسی‌شده (با قابلیت اتصال به کلاژن) و غیر مهندسی‌شده‌ی نوترکیب در فرم‌های سیتوپلاسمی و پری پلاسمی) تصویب‌شده توسط ستاد سلول‌های بنیادی – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)


6- کلونینگ، بیان، مهندسی پروتئین، بررسی فعالیت بیولوژیک و بهینه‌سازی تولید آزمایشگاهی فرم نوترکیب فاکتور رشدی
. BMP-2 ستاد سلول‌های بنیادی. سال 1392


7- طراحی و تولید آزمایشگاهی کیت تشخیصی هموگلوبین A1C بیماران دیابتی با آنزیم مهندسی‌شده فروکتوزیل آمینواسید اکسیداز نوترکیب – صندوق حمایت از پژوهشگران- سال 1391

 

پروژه‌های بین‌المللی

 

1. Collabrative Research on role of SNPS and Mutations in Different GalNacts catalyzing ability to diverse mammalian proteins. 2005 -2009 EMGEN


2. COMSTECH Collaborative Research on Genetic variants of different stage pecific antigen proteins can provide diverse glycosylation substrates acting as antigenicity determinant for vaccine

against malaria-Glycosylation studie in 2008-2009


3. Extensively Drug-Resistant XDR Strains of Mycobacterium tuberculosis in Tehran and Rawalpindi" (Granted by EMRO-COMSTECH)


4. Mutator M.tuberculosis in Tehran and Rawalpindi; a Comparative Study on Fingerprinting, Mutator Genes, and Antibiotic Resistance Genes of the Isolates", (Granted by EMRO-COMSTECH