پرسنل پایگاه تجریش

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر پریسا مشایخی

سرپرست پایگاه تجریش

2

دکتر علی دهقانی فرد

پژوهشگر غیر هیئت علمی

3

دکتر عطیه سادات خلیلی

پزشک واکسیناسیون

4

دکتر روشنک مدیری

پزشک واکسیناسیون

5

شهریار زمانی

مسئول مالی پایگاه تجریش

6

زهرا شعبان زاده

کارشناس آزمایشگاه

7

حسین عبدالهی

حسابداری واکسیناسیون

8

مهشاد موسویون

کارشناس واکسیناسیون

9

پریسا مهرآبادی

مسئول امور دفتری

10

مهشاد مهدیار

کارشناس واکسیناسیون

11

افسانه شاهوردی

کارشناس واکسیناسیون

12

میثم عربان

حراست

13

یحیی کاکلی

حراست

14

محمد صحرا نورد

حراست

15

ایرج هاشمی

خدماتی