"هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کامندان انستیتو پاستور ایران"

وفق قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و آیین نامه اجرایی آن

* تشکیلات و حدود وظایف هیات:

1- هیات دارای 3 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر برای مدت 3 سال منصوب می شوند (ماده2 قانون).

- در غیاب اعضای اصلی، اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود (تبصره 1 ماده 2 قانون). 

     - در هر هیات یک نفر آشنا به مسائل حقوقی، عضویت دارد و حداقل 2 نفر از اعضا باید از بین کارکنان سازمان که حداقل 5 سال سابقه کار دولتی دارند منصوب شوند (تبصره 2 ماده 6 قانون).

    - جلسه هیات ها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت می یابد و آرای آنها با نظر موافق دو نفر از اعضا معتبر است. (ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون).

2- صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است (ماده 4 قانون).

3- تخلف تمامی کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی در هیات قابل رسیدگی است (ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون).

   - کارکنان تابع قانون کار خارج از شمول این قانون می باشند (ماده 18 قانون).

5- به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و مدارک هیات می تواند پرونده را به گروه تحقیق ارجاع دهد (ماده 5 قانون).

- گروه تحقیق از 3 عضو تشکیل شده است که کارمند بودن 2 عضو از 3 عضو الزامی است. ایشان با حکم رییس هیات منصوب      می شوند (ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون).     

 

* شروع به رسیدگی:

1- هیات در صورت شکایت یا اعلام اشخاص (حقیقی یا حقوقی)، مدیران اداری یا بازرسهای هیات عالی نظارت شروع به رسیدگی    می کند (ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون).

2- جلسه هیات با شرکت 3 عضو رسمیت می یابد.

3- تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد مندرج در قانون بر عهده هیات است.

4- در صورت صلاحدید هیات، پرونده به گروه تحقیق ارجاع می شود و طبق ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون کلیه کارمندان، مسئولان مربوط و روسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاری های لازم را با هیات ها به عمل آورند. مهلت تهیه گزارش گروه تحقیق یک ماه می باشد. همچنین هرگاه به تشخیص هیات رسیدگی مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناس ارجاع می شود (ماده 14 قانون).

5- پس از بررسی های لازم موارد اتهام ( وفق ماده 8 قانون) به صورت کتبی (از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع) به متهم ابلاغ  می شود و پس از آن 10 روز مهلت برای دفاع کارمند منظور می گردد (ماده 17 قانون). متهم می تواند به منظور ارائه مدارک دفاعی تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت تمدید از 5 روز تجاوز نمی کند (ماده 18 و تبصره آیین نامه اجرایی قانون).

6- رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد و در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری هیات موظف است یک بار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند. (ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون)

 

 * اتخاذ تصمیم نهایی و صدور رای:

1- انشاء و صدور رای هیات پس از رسیدگی در آخرین جلسه و در غیاب متهم صورت می گیرد و باید به امضاء اعضای هیات برسد.

2- در صورت عدم وجود مستندات و دلایل مثبته، حکم به برائت کارمند صادر و در غیر این صورت کارمند وفق ماده 9 قانون، مجازات خواهد شد.

3- رای جهت ابلاغ به معاونت توسعه مدیریت و منابع انستیتو ارسال می شود (حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ صدور رای، آراء و احکام صادر شده باید به کارمند ابلاغ شود).

4- در خصوص آراء قابل پژوهش اداره کارگزینی مکلف است درخواست اعتراض را برای رسیدگی به هیات تجدیدنظر  (مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ارسال نماید.

 

 

"اعضای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان"

* جلسه هیات ها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت می یابد و آرای آنها با نظر موافق دو نفر از اعضا معتبر است. (ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون).

* در اولین جلسه هیات پس از صدور احکام، به اتفاق آراء، رییس، نائب رییس و دبیر هیات تعیین می شوند.

سیستم چت آنلاین