عنوان خدمت

شناسایی اثرات مفید یا سمی داروها (لیپوزومه/پگیله کردن)

شناسه خدمت
16011490120
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

لیپوزومه/پگیله کردن داروها (شناسایی اثرات مفید یا سمی داروها)

مدارک مورد نیاز

درخواست کتبی

مراحل گردش کار

1- مراجعه متقاضی خدمت جهت ارائه درخواست و انجام امور اداری مربوطه 2- انجام خدمت 3- ارائه خدمت، پاسخ یا نتیجه

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
1 ماه
ساعات ارائه خدمت
8 الی 16
تعداد بار مراجعه حضوری
یکبار
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
از 10.000.000 ریال به بالا
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112265-66 : آقای دکتر چیانی
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش نانوبیوتکنولوی - آقای دکتر چیانی
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین