عنوان خدمت

سونیکاسیون در آزمایش های تحقیقاتی بیولوژیک

شناسه خدمت
16051490115
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

سونیکاسیون ( مورد استفاده در تستهای های تحقیقاتی بیولوژیک)

مدارک مورد نیاز

درخواست

مراحل گردش کار

1- مراجعه متقاضی خدمت جهت ارائه درخواست و انجام امور اداری مربوطه 2- انجام خدمت 3- ارائه خدمت، پاسخ یا نتیجه

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
کمتر از یک ساعت
ساعات ارائه خدمت
اداری (8 الی 16)
تعداد بار مراجعه حضوری
یکبار
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
100.000 ریال به ازای هر نمونه در 5 دقیقه
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112265-66
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش نانوبیوتکنولوی - آقای دکتر چیانی
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین