عنوان خدمت

سنجش رادیو ایزوتوپ ها در مواد مجهول

شناسه خدمت
16051490104
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

استفاده از دستگاه بتا كانتر وگاما كانتر(هرويال) جهت سنجش رادیو ایزوتوپ ها در مواد مجهول

مدارک مورد نیاز

نوبت دهی و ثبت تعداد و نوع نمونه در سامانه

مراحل گردش کار

1- درخواست نوبت 2- نمونه آماده شده به آزمایشگاه هورمون شناسی بخش بیوشیمی به صورت حضوری توسط فرد متقاضی ارسال و و به کارشناس مربوطه سرکار خانم زیبا اکبری تحویل می گردد. 3- توسط سرکار خانم هدی رئیسی در سامانه نوین ثبت پذیرش نمونه و دادن شماره فاکتور به متقاضی 4- پرداخت در واحد فروش انستیتو پاستور و دادن فاکتور به آزمایشگاه هورمون شناسی جهت انجام آزمایش 5- نتیجه آزمایش: ظرف مدت یک هفته به متقاضی به صورت الکترونیکی یاحضوری داده می شود.

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
3 ساعت در روز
ساعات ارائه خدمت
تعداد بار مراجعه حضوری
چندین بار در سال
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
50000 ریال
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112140
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش بیوشیمی - خانم اکبری
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین