عنوان خدمت

توموری کردن حیوانات آزمایشگاهی جهت بررسی در آزمایش های تحقیقاتی در زمینه شناسایی و درمان سرطان ها

شناسه خدمت
16041490116
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

توموری کردن حیوانات آزمایشگاهی ( جهت بررسی در تست های تحقیقاتی در شناسایی و درمان سرطان ها)

مدارک مورد نیاز

درخواست

مراحل گردش کار

1- مراجعه متقاضی خدمت جهت ارائه درخواست و انجام امور اداری مربوطه 2- انجام خدمت 3- ارائه خدمت، پاسخ یا نتیجه

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
یک ماه
ساعات ارائه خدمت
8 الی 16
تعداد بار مراجعه حضوری
یکبار
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
متغیر بر اساس نوع و تعداد حیوان از 2.000.000 ریال به بالا
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112265-66
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش نانوبیوتکنولوی - آقای دکتر چیانی
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین