عنوان خدمت

تعیین تیتر آنتی بادی خنثی کننده ویروس هاری به روشRFFIT

شناسه خدمت
16022994101
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

تعیین تیتر آنتی بادی خنثی کننده ویروس هاری به روش RFFIT (Rapid Fluorescent Focus Inhibition Test)

مدارک مورد نیاز

ارسال فرم آزمایش تشخیص آنتی بادی ضد هاری به روش RFFIT

مراحل گردش کار

پذیرش: الف) ثبت نمونه ب)کدگذاری آزمایش: الف) تهیه رقت های متوالی از سرم نمونه همراه با سرم استاندارد ب) مواجه سرم با ویروس استاندارد CVS و سلول ج) انکوباسیون 24 ساعته در انکوباتور 37 درجه الف )فیکساسیون پلیت: ب) مجاورنمودن نمونه با کنژوگه ج) شستشو با بافرPBS د) شستشو پلیت با بافرPBS ه) خشک کردن پلیت و) مشاهده در زیرمیکروسکوپ نتیجه گیری: الف) ثبت نتایج ب) ارسال فرم پاسخدهی

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
ده روز
ساعات ارائه خدمت
اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
یک الی دو بار
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
3.000.000 ریال
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112226
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش هاری دکتر مهدی راهیما
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین