عنوان خدمت

تشخیص ژنتیک تالاسمی،فنیل کتونوریا(pku) و تحلیل عضلانی دوشن

شناسه خدمت
16021491120
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

تشخیص ژنتیک تالاسمی،فنیل کتونوریا(pku) و تحلیل عضلانی دوشن

مدارک مورد نیاز

فرم معرفی از مراکز بهداشت ** دفترچه بیمه *** شناسنامه

مراحل گردش کار

1- پذیرش آزمایشگاه: دریافت معرفی نامه مرکز بهداشت و جواب آزمایشهای موجود 2- مشاوره ژنتیک با خانواده و دادن توضیحات لازم مطابق دستورالعمل استاندارد 3- پر کردن فرمهای مربوط به پذیرش و گرفتن نمونه خون وریدی مطابق دستورالعمل استاندارد 4- تحویل نمونه به آزمایشگاه 5- انجام فرآیند تخلیص DNA و انجام آزمایشگاههای مولکولی لازم طبق استاندارد 6- بررسی جواب آزمایشها توسط مسئول فنی مربوطه 7- جوابدهی به بیمار

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
دو تا سه هفته
ساعات ارائه خدمت
اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
مطابق دفترچه تعرفه های وزارت بهداشت
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112475
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش ژنتیک - آقای دکتر کریمی پور
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین