عنوان خدمت

تشخیص هاری به روش مولکولی

شناسه خدمت
16022997100
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

تشخیص هاری به روش مولکولی- تشخیص هاری در نمونه های بزاق،پوست و مایع مغزی نخاعی مشکوک ارسالی به روش مولکولی

مدارک مورد نیاز

تاریخچه بیمار،شرایط فعلی و زمانبندی نمونه گیری

مراحل گردش کار

1- پذیرش: الف) ثبت ب)کدگذاری 2- نمونه برداری: الف) دریافت سه نمونه بزاق، پوست و مایع مغزی نخاعی با رعایت زنجیره دمایی سرد 3- 3.1 استخراج RNA 3.2. تهیه cDNA 3.3. انجام آزمایشReal Time PCR 4- نتیجه گیری: الف) ثبت نتایج ب) ارسال فرم پاسخدهی

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
10
ساعات ارائه خدمت
اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
7 روز پس از آغاز آزمایش
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
1.500.000 ریال
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
تلفن گویا یا مرکز تماس
02164112227 :دکتر فیروزه فرحتاج
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش هاری - خانم دکتر فیروزه فرحتاج
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین