عنوان خدمت

تشخیص هاری به روش ایمونوفلورسانس مستقیم

شناسه خدمت
16022997102
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C),خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
شرح خدمت

تشخیص هاری به روش ایمونوفلورسانس مستقیم

مدارک مورد نیاز

ارسال فرم نمونه های مغزی انسانی مشکوک به هاری به شماره 63-LA-FO-004 و فرم ارسال نمونه های مغزی حیوانی مشکوک به هاری به شماره63-LA-FO-005.

مراحل گردش کار

1- پذیرش: الف) ثبت ب)کدگذاری 2- نمونه برداری: الف) تهیه لام مستقیم از نمونه ب) فیکساسیون 3- رنگ آمیزی لام: الف) مجاورنمودن نمونه با کنژوگه ب) شستشو با بافرPBSج) شستشو با آب مقطر د) خشک کردن لام ه) مشاهده در زیرمیکروسکوپ 4- نتیجه گیری: الف) ثبت نتایج ب) ارسال فرم پاسخدهی

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
24 ساعت برای ارسال پاسخ اولیه درصورت مثبت بودن جواب آزمایش و 21 روز در صورت منفی شدن پاسخ اولیه.
ساعات ارائه خدمت
اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
700.000 ریال ****** رایگان برای سازمان دامپزشکی کشور و مراکز بهداشت سراسرکشور
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112225
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش هاری - دکتر روزبه بشر
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین