عنوان خدمت

تشخیص بیماری های سیاه سرفه،دیفتری،عفونت سیاه زخم، ومسمومیت غذایی ناشی از بوتولیسم در بخش میکروب شناسی

شناسه خدمت
16021491119
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

تشخیص بیماری های سیاه سرفه،دیفتری،عفونت سیاه زخم، و مسمومیت غذایی ناشی از بوتولیسم

مدارک مورد نیاز

نسخه پزشك از مراکز بهداشتی * نامه از مراکز ارسالی ** نامه از شرکت مربوطه

مراحل گردش کار

1- بررسی نمونه ارسالی به آزمایشگاه 2- پذیرفتن نمونه 3- کشت و انکوباسیون در 37°c یا 22°c بسته به نمونه کلینیکی 4- تهیه لام و رنگ آمیزی-انجام آنتی بیوگرام-آزمایشات افتراقی و بیوشیمیایی 5- نگهداری سویه مثبت در صورت لزوم 6- گزارش نهایی

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
10 الی 12 روز
ساعات ارائه خدمت
8 الی 16
تعداد بار مراجعه حضوری
1
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
آزمایش آب 950.000 ریال ** سویه باکتری 1.200.000 ریال ***آنتی باکتریال 5.400.000 ریال **** کود 1.350.000 ریال ****لیوفیلیزاسیون 240.000 ریال
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
02166405535
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش میکروب شناسی -آقای دکترپورشفیع
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین