عنوان خدمت

تشخیص بیماری های تب کیو،تولارمی و طاعون در بخش اپیدمیولوژی

شناسه خدمت
16021491114
نوع خدمت
خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
شرح خدمت

تشخیص تب کیو در نمونه های خون مشکوک ارسالی

مدارک مورد نیاز

ارسال فرم پذیرش بیمار به شماره 21-LA-FO-001-00

مراحل گردش کار

1- پذیرش: الف) کنترل کیفیت ب) ثبت پ)کدگذاری 2- نمونه برداری: جدا سازی سرم از خون 3- انجام آزمایش Phase I IgG ELISA 4- نتیجه گیری: الف)ثبت نتایج ب) ارسال فرم پاسخ دهی به شماره 21-LA-FO-014-00

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
12 ساعت
ساعات ارائه خدمت
8 الی 16
تعداد بار مراجعه حضوری
2 بار
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
تست ELISA تولارمی : 10000000 ریال - تست PCR تولارمی 2500000 ریال - تست ELISA تب کیو : 10000000 ریال - تست PCR تب کیو 1500000 ریال - تست ELISA طاعون : 2500000 ریال - تست PCR طاعون 2500000 ریال -
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112401
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش اپیدمیولوژی - دکتر صابر اسمعیلی
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین