عنوان خدمت

انجام کارآزمایی های بالینی ویژه

شناسه خدمت
16021489101
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

بر اساس درخواست محققین ، مراکز تحقیقاتی ، دانشجویان و همکاران

مدارک مورد نیاز

درخواست کتبی

مراحل گردش کار

1-تکمیل فرم درخواست یا فرم نوبت دهی 2- پرداخت هزینه 3- دریافت نمونه و آماده سازی 4 - تحویل نمونه آماده شده

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
یک هفته
ساعات ارائه خدمت
اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
572.880 ریال بلوک و لام * 796.488 ریال بلوک ولام ** بررسی میکروسکوپی و ارائه تفسیر ***خوانش فلوسیتومتری هرنمونه 200.000 ریال **** بررسی CD مارکرهای سطحی به ازای هر ماکر 323.400 ریال ***** بررسی CD مارکرهای سیتوپلاسمیک به ازای هر ماکر 646.800 ریال
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
02164112378
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش تحقیقات بالینی - خانم مرادی
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین