عنوان خدمت

انجام آزمون الایزا بر روی نمونه های مراجعین به انستیتو پاستور ایران

شناسه خدمت
16021490110
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

انجام آزمون الایزا بر روی نمونه خون مراجعین به انستیتو پاستور ایران

مدارک مورد نیاز

درخواست

مراحل گردش کار

1- پذیرش نمونه 2- انجام آزمایش 3- جوابدهی

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
3 روز
ساعات ارائه خدمت
اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
80.000 ریال
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
64112437
اطلاعات مسئول پاسخگو
آقای احکامی
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین