عنوان خدمت

انجام آزمونها بر مبنای تکنیک فلوسایتومتری

شناسه خدمت
16051490122
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

انجام (سنجش) آزمونهای بر مبنای تکنیک فلوسایتومتری

مدارک مورد نیاز

ارائه درخواست انجام کار با دستگاه توسط متقاضی ،همراه داشتن ابزار مورد نیاز

مراحل گردش کار

1- نوبت دهی 2- پذیرش نمونه 3- فرآیند خوانش 4- پرداهت هزینه 5- ارائه نتایج

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
نیم ساعت
ساعات ارائه خدمت
اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
به ازای هر خوانش 200.000 ریال
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
02164112251
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش ویروس شناسی -خانم معتمدی
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین