عنوان خدمت

انجام آزمایش های تخصصی فیزیکی و شیمیایی داروهای نو ترکیب

شناسه خدمت
16051490108
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

آزمایشات تخصصی فیزیک و شیمیایی داروهای نو ترکیب

مدارک مورد نیاز

درخواست

مراحل گردش کار

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
ساعات ارائه خدمت
تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112100
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش بیوشیمی - خانم دکتر خاتمی
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین