عنوان خدمت

آزمايش تعيين كراتينين ادرار

شناسه خدمت
16022996103
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

آزمايش تعيين كراتينين ادرار

مدارک مورد نیاز

نسخه پزشك

مراحل گردش کار

1- جداسازي سرم 2- اضافه نمودن يكسري معرف جهت توليد رنگ در محصول واكنش 3- خواندن جذب نوري محصول توسط اسپكتروفتومتر 4- انجام محاسبات جهت تعيين ميزان فعاليت آنزيم

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
ساعات ارائه خدمت
اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
رایگان
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112103 خانم میرخانی
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش بیوشیمی -خانم میرخانی
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین