عنوان خدمت

آزمايش تعيين فعاليت آنزيم بيوتينيداز به روش كمي

شناسه خدمت
16022996102
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

آزمايش تعيين فعاليت آنزيم بيوتينيداز به روش كمي-تشخیص یک نوع از بیماریهای متابولیک

مدارک مورد نیاز

نسخه پزشك

مراحل گردش کار

1- جداسازي سرم 2- اضافه نمودن يكسري معرف جهت توليد رنگ در محصول واكنش 3- خواندن جذب نوري محصول توسط اسپكتروفتومتر 4- انجام محاسبات جهت تعيين ميزان فعاليت آنزيم

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
3هفته
ساعات ارائه خدمت
اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
یکبار
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
رایگان
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
تلفن گویا یا مرکز تماس
02164112809
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش بیوشیمی خانم برزگری
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین