عنوان خدمت

آزمايش تعيين سنجش پروتئين در تست های تحقیقاتی بیولوژیک و دارویی

شناسه خدمت
16051490107
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

آزمايش تعيين سنجش پروتئين در تست های تحقیقاتی بیولوژیک و دارویی

مدارک مورد نیاز

در خواست

مراحل گردش کار

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
یک روز
ساعات ارائه خدمت
اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
5.000.000 ریال
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112100
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش بیوشیمی - خانم دکتر خاتمی
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین