مقالات انگلیسی:

 • آقاخانی. ا ،..... بنی فضل. م، باوند. ا، رمضانی . ا (سروپروالانس سنی و جنسی ویروس پاپیلوم انسانی 16 و 18 در جمعیت عمومی شهر تهران ، ایران) Medical Microbiology and Immunology (زیر چاپ)
 • شریف. ع ، آقاخانی. ا ،..... بنی فضل. م،..... باوند. ا، رمضانی . ا (شیوع و ژنوتایپ پاروویروس B19 انسانی در بیماران همودیالیز و پریتونئال دیالیز ایران) Intervirology (زیر چاپ)
 • صوفیان، م ، رمضانی . ا، بنی فضل. م ،.........و آقاخانی. ا،(سطوح اينترلوكين-17 و TGF-β در بيماران مبتلا به بروسلوز حاد، قبل و بعد از درمان) Turkish Journal of Medical Sciences 46(5): 1348-52(1395)
 • صوفیان، م ، رمضانی . ا، بنی فضل. م ،.........و آقاخانی. ا،(توزیع ژنوتیپهای ویروس هپاتیت   C در شهر اراک ، استان مرکزی ایران) Iranian Journal of Microbiology 8(5): 321-325(1395)
 • صوفیان، م ، بنی فضل. م ، ضیایی. م ، آقاخانی. ا، فرازی. ع ع ، رمضانی . ا (انتقال درون فامیل عفونت ویروس هپاتیت B در اراک، ایران  Iranian Journal of Pathology11(4): 328-333(1395)
 • آقاصادقی ، م . ولایتی ، ع.......آقاخانی ، ا.......و رمضانی ، ا( شیوع کم موتانتهای فرار از واکسن هپاتیت B در افرادیکه پس از شروع واکسیناسیون کشوری متولد شده اند) Archives of Virology161:3405-3411(1395)
 • آقاخانی. ا ،  محرز . م ، ....  ،  بنی فضل. م ، ... و رمضانی . ا ،( عفونت نهفته هپاتیت B و موتاسیونهای ژن S در بیماران آلوده به HIV بعد از واکسیناسیون HBVInternational Journal of STD & AIDS  27(11):967-72 (1395)
 • رمضانی . ا ،.... محرز . م ، ،... ، بنی فضل. م، ......و آقاخانی. ا (عدم وجود هرپس ویروس 8 در بیماران ایرانی آلوده به HIV) Iranian Journal of Public Health45(7):935-940 (1395)
 • جوزپناهی. م ، رمضانی . ا، ...بنی فضل.م ،...آقاخانی. ا( ویرمیBK در بیماران ایرانی کاندید پیوند کلیه) Iranian Journal of Pathology11(3):210-215 (1395)
 • آقاخانی. ا ،  محرز . م ، ....  ،  بنی فضل. م ، ... و رمضانی . ا ،( عدم تداوم ویرمی پاروویروس B19 در بیماران ایرانی آلوده به HIV بعد از یکسال پیگیری) Archives of Virology  161(5):1183-7(1395)
 • اخگری. ش ، محرز . م ، آزادمنش. ک،......... آقاخانی. ا،... ، بنی فضل. م، باوند. ا و رمضانی . ا (شیوع و ساب تایپ عفونت ویروس BK در بیماران ایرانی آلوده به HIVMedical Microbiology and Immunology   205:57-62 (1394)
 • اسلامي فر. ع ، رمضانی . ا ، ....بنی فضل. م  ، باوند. ا ……..و آقاخانی. ا، (عفونت نهفته هپاتیت  C در بیماران همودیالیزي ایران). Journal of Nephropathology 4(4):116-120(1394)
 • آزاد منش . ک ، محرز . م ، کاظمی منش . م ، آقاخانی. ا ،  فروغی . م ، بنی فضل. م، اسلامي فر. ع و رمضانی . ا (شيوع و ساب تايپهاي پاروويروس انساني B19 در بیماران ایرانی آلوده به HIV) Journal of Medical Virology87(7):1124-1129(1394)
 • شریف . ع ، شریف . م ، آقاخانی. ا، بنی فضل . م..... اسلامي فر. ع و  رمضانی . ا. ( شیوع ویرمی  BK در بیماران دیالیزی و همو دیالیزی در ایران ) Infectious Diseases 47(5):345-348(1394)
 • رمضاني.ا ، محرز. م ، بنی فضل . م  و آقاخاني. ا،  (اهمیت عفونت ویروس هپاتیت E در بیماران آلوده به HIV : یک موضوع قابل بحث) Asian Pacific Journal of Tropical Disease 5(5):337-341(1394)
 • رمضاني.ا ، کلانتر.ا ، آقاخاني. ا، بنی فضل . م..... اسلامي فر. ع.....و محرز.م (عدم وجود ارتباط پلی مورفیسم ناحیه پروموتور ژن اینترلوکین 10 با حساسیت به HIV و پیشرفت آن به سمت ایدز) Iranian Journal of Pathology 10(2):141-148(1394)
 • آقاصادقی. م ، بنی فضل . م، آقاخاني. ا، اسلامي فر. ع، وهاب پور. ر و رمضاني.ا ( عذم وجود عفونت نهفته هپاتیت B در افراد non-responder به واکسن هپاتیت B) Iranian Journal of Microbiology 6(5):350-353(1393)
 • رمضانی . ا ،...... اسلامي فر. ع، بنی فضل. م ………..و آقاخانی. ا، (کاهش  Anti-HBcایزوله و عفونت نهفته هپاتیت B در بیماران دیالیزی) Nephro-Urology Monthly: 7(1): e22674 (1393)
 • آقاخانی. ا ، همکار. ر، رمضانی . ا،.......... بنی فضل . م ، رشیدی. ن ، اسلامي فر. ع (عدم وجود DNA ویروس پاپیلوم انسانی در آدنوکارسینوم و آدنومای کولون) Journal of Cancer  Research and Therapeutics10 (3):531-534(1393)
 • اسلامي فر. ع ، رمضاني.ا ، .......... آقاخاني. ا. (بررسی ارتباط ویروس پاپیلوم انسانی و کارسینوم پستان Iranian Journal of Pathology 10(1):41-46(1393)

 

  • اسلامي فر. ع ، رمضانی . ا ، بنی فضل. م ،صوفیان، م ،... آقاخانی. ا.( ايمني به ديفتري و كزاز در اهداكنندگان خون در اراك،استان مركزي ايران) 

 Iranian Journal of Microbiology 6(3):190-193(1393)

 

  • صوفیان، م ، ولایتی، ع.  آقاخانی. ا،...... فرازی. ع ع ، بنی فضل. م، اسلامي فر. ع،  رمضانی . ا ، (مقایسه دو زمان رژیم سه دارویی دردرمان بیماران بروسلوز بدون عارضه: یک مطالعه بالینی راندوم). 

Scandinavian Journal of Infectious Diseases46(8):573-577(1393)

 

  • رمضانی . ا ، امیر معزی. ر ..... ، آقاخانی. ا،.... بنی فضل. م،.... اسلامي فر. ع،  صوفیان، م ، (سرو پروالانس، عفونت همزمان و رفتارهای مرتبط با اکتساب 

 HCV, HBV و HIV  در معتادان تزریقی مرد در اراک ، ایران)  AIDS Care26(9):1122-1126(1393)

 • رمضانی . ا،..... ،  بنی فضل . م ، آقاخانی . ا ، اسلامي فر. ع.........  (پاسخ سرولوژیک به یک دوز بوستر داخل جلدی یا داخل عضلانی واکسن هپاتیتB  در بیماران آلوده به HIV که به واکسیناسیون استاندارد پاسخ نداده اند) مجله Perspective in Clinical Research 5(3):134-8(1393)
 • بیداری زره پوش. ف ، شریفی . گ، زاهدی فرد. س،.......و آقاخانی . ا  (متاستاز دو طرفه اوربیتال در کارسینوم فولیکولار تیروئید: گزارش یک مورد نادر)  Iranian Journal of Pathology9 (3): 229-233 (1393)
 • رمضانی . ا، محرز. م ، بنی فضل . م، فروغی. م ، اسلامي فر. ع ، آقاخانی . ا(پاسخ ایمنی به واکسیناسیون استاندارد هپاتیت B در بیماران آلوده به HIV)  Vaccine Research 1 (2): 12-15(1393)

 

  • رمضانی . ا ، اسلامي فر. ع، بنی فضل. م

 ……….. آقاخانی. ا، (عفونت نهفته هپاتیت  C در بیماران همودیالیزي داراي سطوح افزایش یافته آنزیم های کبدی) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك 16(80):34-40 (1392)

 

  • رمضانی . ا، اسلامي فر. ع،  بنی فضل . م و آقاخانی . ا 

 (اهمیت Anti-HBc ایزوله در یافتن عفونت نهفته ویروس  B در بیماران همودیالیزی) مجله Therapeutic Apheresis and   Dialysis 17 (6): 644 (1392)

 • صوفیان، م، آقاخانی. ا، بنی فضل. م، اسلامي فر. ع،........ رمضانی . ا.( تمایز اپیدیدیموارکیت بروسلائی از اپیدیدیموارکیت غیر اختصاصی در یک منطقه اندمیک برای بروسلوز  )  J Med  Microbiol Infec Dis   1 (1): 8-13 (1392)

 

  • صوفیان، م ،... آقاخانی. ا،..... بنی فضل. م،.... اسلامي فر. ع، رمضانی . ا.( غربالگری اعضای خانواده بیماران دارای بروسلوز حاد در یک منطقه اندمیک) 

 Iranian Journal of Microbiology5 (3): 215-219 (1392)

 • رمضانی . ا،...... اسلامي فر. ع، محرز. م ، بنی فضل . م ، .................آقاخانی . ا(عفونت ویروس هپاتیت E در بیماران آلوده به HIV در یک منطقه اندمیک در ایران)  International Journal of   STD & AIDS 24 (10): 769-774(1392)
 • صوفیان، م ،.... بنی فضل. م،آقاخانی. ا، اسلامي فر. ع...و رمضانی . ا.( مقادیر رفرانس هماتولوژی در مردان سالم در ناحیه مرکزی ایران)  Iranian Journal of Pathology9 (1): 50-55 (1392)
 • احترام. ح ، رمضانی . ا، اسلامي فر. ع، صوفیان، م ، بنی فضل. م.......آقاخانی. ا ، مشایخی.پ (شیوع عفونت ویروس هپاتیت Eدر اهداکنندگان خون در استان مرکزی ایران در سال 2012 )  Iranian Journal of Microbiology 5(2):172-176 (1392)
 • آقا صادقی، م . ......آقاخانی ، ا.  بنی فضل ، م.....اسلامی فر، ع...رمضانی، ا (شیوع و ژنوتایپ ویروس هپاتیت D در بیماران آلوده به HIV و همودیالیزی ) Hepatitis Monthly 13(5): 7481e(1392)
 • صوفیان، م... ......آقاخانی ، ا....  بنی فضل ، م... .....اسلامی فر، ع...رمضانی، ا (عدم ارتباط پولی مورفیسم ژن پروموتور اینترلوکین با پیش آگهی عفونت  ویروس هپاتیت B ) Hepatitis  Monthly13(5): 8803e(1392)
 • رمضاني.ا بنی فضل . م ، اسلامي فر. ع ،  احمدی ، رازقی. ع و آقاخاني. ا ( پیش آگهی بیماران همودیالیزی دارای عفونت نهفته هپاتیت B در follow up 4 ساله ) Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 22(1):12-15(1391)
 • صوفیان، م.......... آقاخاني. ا ، بنی فضل. م ،   اسلامي فر. ع.........  و رمضانی . ا. (شیوع کم آگلوتینینهای بروسلا در اهداکنندگان خون در استان مرکزی ایران ) Iranian Journal of   Microbiology 5(1):24-27 (1391)
 • صوفیان، م. آقاخاني. ا ، فرازی، ع  ، بنی فضل. م ، اسلامي فر. ع ....... و رمضانی . ا. (پروفایل سرمی سیتوکاینهایT helper  نوع 1 و 2 در بیماران آلوده به ویروس هپاتیتC ) Hepatitis  Monthly12(12): 6156e(1391)
 • رمضانی . ا. بنی فضل. م ، آقاخاني. ا (کلیات GB Virus C : نگرش به اهمیت بالینی) Journal of Gastroenterology and Hepatology Research 2(1):343-9 (1391)
 • صوفیان، م. آقاخاني. ا ، بنی فضل. م ،......... ،  اسلامي فر. ع  و رمضانی . ا. (هپاتیت ویروسی و عفونت HIVدر معتادان تزریقی در یک شهر مرکزی ایران ) Journal of Addiction Medicine 6(4):292-6 (1391)
 • آقاخاني. ا ، بنی فضل . م ، اسلامي فر. ع ، احمدی ، ف  و رمضاني. ا.( هپاتیت ویرال و عفونت HIV در بیماران همودیالیزی) Hepatitis Monthly12(7):463-64 (1391)
 • رمضاني. ا ، بنی فضل . م ، اسلامي فر. ع صوفیان، م و آقاخاني. ا ، (عفونت نهفته هپاتیت B در بیماران  مختلفhigh risk) Hepatitis Monthly12(7):467-68 (1391) 
 • آقاخاني. ا ، بنی فضل . م ،ولايتي. ع ، اسلامي فر. ع ،  و رمضاني. ا.( عفونت نهفته ویروس هپاتیت ب در بيماران دياليزي، موضوعي براي توجه)مجله Therapeutic Apheresis and   Dialysis  16(4):328-33 (1391)  
 • رمضاني. ا. بنی فضل . م ،..... اسلامي فر. ع و  آقاخاني. ا. ( تاثیر آنتی ژن لکوسیت انسانی و پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 10 در پیش آگهی ویروس هپاتیت ب ) Hepatitis Monthly12 (5): 320-325 ( 1391)
 • اسلامي فر. ع. رمضاني. ا. بنی فضل . م ،...و آقاخاني. ا.( شیوع سرمی آنتی بادیهایIgG ضد  بوردتلا پرتوسیس در سنین مختلف در تهران) مجله پاتولوژی ایران7 (3): 171-176 ( 1391)
 • صوفیان، ص. آقاخاني. ا ، محرز. م  ، بنی فضل. م ، اسلامي فر. ع ....... و رمضانی . ا. (عدم شیفت سیتوکاینهایT helper  نوع 1 به 2 در طی بیماری HIV) ) مجله پاتولوژی ایران7 (2): 88-93 ( 1391)
 • اسلامي فر. ع. رمضاني. ا. بنی فضل . م ، آقاخاني. ا.( شیوع سرمی آنتی بادیهای دیفتری و کزاز در بیماران آلوده به ویروس نقص ایمنی انسانی) ) مجله پاتولوژی ایران7 (1): 27-31 ( 1390)
 • رمضاني. ا.آقاخاني. ا. بنی فضل . م ،....(شیوع عفونت ویروس لنفوتروپیک سلول T انسانی (HTLV)تیپ 1 و 2 در بیماران آلوده به HIV ) مجله پاتولوژی ایران7 (1): 9-13 ( 1390)
 • آقاخاني. ا،.... ، اسلامي فر. ع رمضاني. ا. (تداوم آنتي بادي هپاتيت  ب در كودكان واكسينه در منطقه با اندميسيته پايين) . مجله World journal of pediatrics7(4)358-60 (1390)
 • رمضاني. ا. بنی فضل . م ، آقاخاني. ا. ( عفونت نهفته هپاتیت ب در بیماران دیالیزی ، مقایسه نتایج و مفاهیم ). Hepatitis Monthly 11 (2): 128-129 ( 1389)
 • آقاخاني. ا ، همکار. ر ، .......... بنی فضل . م . اسلامي فر. ع ، ..... رمضاني. ا. ( نقش ویروس پاپیلوم انسانی در کارسینوم پروستات ) مجله عفوني اسكانديناوين 43(1): 64-69  ( 1389)
 • رمضاني. ا. بنی فضل . م ، محرز. م ، . اسلامي فر. ع ، رسولی نژاد . م ، آقاخاني. ا ، ( عفونت نهفته ویروس هپاتیت ب ، نگرانی مهم در بیماران HIV مثبت ) Hepatitis Monthly 11(1): 7-10 (1389)
 • رمضاني. ا. بنی فضل . م ،. اسلامي فر. ع ،  آقاخاني. ا. ( همراهی عفونت ویروس پاپیلوم انسانی با کارسینوم پروستات ) مجله پاتولوژی ایران 11(1):7-10  (1389)
 • همكار ر، محرز م، ........ ،آقاخاني. ا ،....اسلامي فر. ع ورمضاني. ا. (بررسی ساب تایپ و موتاسیون های مقاومت دارویی در بیماران الوده به HIV تحت درمان با داروهای انتی رتروویرال)  مجله ایدز12 (suppl 2): S85-S91   (1389)
 • آقاخاني. ا،....اسلامي فر. ع ،.....ورمضاني. ا .( عفونت نهفته ويروس هپاتيت B در بيماران همودياليزي دارايanti-HBc ايزوله ، يک مطالعه چند مرکزی) مجله تراپيوتيك، آفرزيس و دياليز 14(3):349-353 (1389) 
 • رمضاني. ا. اسلامي فر. ع، آقاخاني. ا،  (الگوی سرولوژیک anti-HBc alone پیش بینی کننده عفونت نهفته هپاتیت ب درگروه پرخطر در ایران می باشد. ) مجله عفونت در کشورهای developing 4(10):658-661  (1389)
 • صوفیان م،،آقاخاني. ا ،.... اسلامي فر. ع،..... و رمضاني. ا.( سرواپیدمیولوژی ویروس هپاتیت A در کودکان سنین مختلف در تهران ایران: کاربرد برای سیاست گذاری سلامت). مجله بیماری های مسافرتی و عفونی8(3): 176-179 (1389)
 • رمضاني. ا ،محرز. م ،آقاخاني. ا ،اسلامي فر. ع ، خادم صادق. ا.. ولایتی ع ا،   (فراواني آنتي بادي  كور هپاتيت B ايزوله در بيماران آلوده به HIV و HCV ) مجله اينترنشنالSTD&AIDS  20: 336-338  (1388)  
 • همكار. ر ،آقاخاني. ا ،اسلامي فر. ع ورمضاني. ا .( موتاسيونهای ژن S ويروس هپاتيت B در بيماران high risk دارای عفونت نهفته HBV)  مجله تشخيصِ ميکروبيولوژی و بيماريهاي عفوني 66(3):285-191  (1388)
 • صوفيان م  ،آقاخاني. ا ،....،اسلامي فر. ع،....رمضاني. ا( عدم وجود عفونت نهفته ويروس هپاتيت B در اهداکنندگان خون دارايanti-HBc ايزوله در منطقه با شيوع پائين HBV در ايران )مجله اينترنشنال بيماريهاي عفوني. 14(4): e308-e310 (1388)
 • آقاخاني. ا ،همكار. ر ، زماني. ن ، اسلامي فر. ع ،.....رمضاني. ا .( ژنوتيپ ويروس هپاتيت B در بيماران ايراني مبتلا به هپاتوسلولار كارسينوما)مجله اينترنشنال بيماريهاي عفوني13(6): 685-89  (1388)
 • رمضاني. ا ،آقاخاني. ا ،....،اسلامي فر. ع،...( ارتباط پيش آگهي عفونت ويروس هپاتيت B و  ژنوتيپِ هاي HLA-A و DRB1 در شمال ايران )مجله آسيب شناسي ايران 4(2): 71-74  (1388)
 • رمضاني. ا ،محرز. م ، بنی فضل . م ،اسلامي فر. ع وآقاخاني. ا.  ( اهميت آنتی بادی کور هپاتيت B به عنوان تنها مارکر عفونت با ويروس هپاتيت B ) مجله آسيب شناسي ايران 4 (2): 80-84  (1388)
 • رمضاني. ا ،آقاخاني. ا ،....،اسلامي فر. ع،...(HLA-A*3303 و* 3301بيماران را به عفونت دائم هپاتيتB مستعد ميکند) مجله بيماريهاي گوارش و کبد  18(1): 117-8  (1387)
 • رمضاني. ا ، محرز. م ،..... آقاخاني. ا......(شيوع ديس ليپيدمي و اختلالات متابوليك در بيماران آلوده به HIV) آكتا مديكا ايرانيكا. 47(2):83-88  (1387)
 • كريمي نيا. ا، شريف نيا. ز ، آقاخاني. ا ،..اسلامي فر. ع..و رمضاني.ا.( مقايسه تست QuantiFERON TB-G با TST براي تشخيص عفونت نهفته سل درمنطقه با شيوع بالا وافراد واكسينه با ب ث ژ) مجله ارزيابي در مطالعات باليني  15 (1): 148-151 (1387)
 • رمضاني. ا ،اسلامي فر. ع، .....و آقاخاني. ا. ( تاثير و ايمونوژنيسيته طولاني مدت واكسن هپاتيت ب در بيماران همودياليزي) مجله اينترنشنال مطالعات باليني 63 (3): 394-97  (1387)
 • رمضاني. ا ، حسنجاني روشن. م ر،... اسلامي فر. ع،...تائب . ژ، آقاخاني. ا.... .( ارتباط پلي مورفيسم HLA با پيش آگهي عفونت ويروس هپاتيت B). مجله گاستروانترولوژي و هپاتولوژي  23(11):1716- 1721 (1387)
 • رمضاني. ا ،اسلامي فر. ع.... آقاخاني. ا....(افزايش جيوه خون در نوزادان ايراني، عامل نگران كننده ) مجله آسيب شناسي ايران 3(4):186-190 (1387)
 • آزادمنش. ك، محرز. م، آقاخاني. ا،.....اسلامي فر. ع،....رمضاني. ا.( عفونت نهفته ويروس هپاتيت B در بيماران آلوده به HIV داراي آنتي بادي كور هپاتيتB ). اينترويرولوژي 51(4): 270-274  (1387)
 • رمضاني. ا ، محرز . م..، اسلامي فر. ع....، آقاخاني. ا،...... حكمت. س.(فراوانی عفونت ويروس هپاتيت G در بيمارانHIV مثبت با انتقال تزرِِِیقی  و جنسی ) مجله بيماريهاي گوارش و کبد  17(3):269-72  (1387)
 • اسلامي فر. ع، رزاقي ابيانه .م ،... رمضاني. ا ، ...دلجودخت. ز و آقاخاني. ا.(بررسي فراواني و انواع سويه هاي قارچي در بيماران رينوسينوزيت مزمن) مجله آسيب شناسي ايران 3(3):135-139  (1387)
 • رمضاني. ا ،آقاخاني. ا، ....اسلامي فر. ع، ...(شيوع و فاكتورهاي دخيل در آنمي در بيماران آلوده به HIV )مجله آسيب شناسي ايران3(3):125-128  (1387)
 • حكمت. س، محرز. م ، ........آقاخاني . ا، اسلامي فر.ع ، ....رمضاني . ا.( شيوع و ژنوتيپ ويروس GBV-C در بيماران ايراني آلوده به HIV). مجله مديكال ويرولوژي80(11):1941-1946  (1387)
 • رمضاني. ا ، محرز . م..، اسلامي فر. ع....، آقاخاني. ا. ( فراواني و فاكتورهاي دخيل در پروتئينوري در بيماران HIV مثبت ايراني) مجله اينترنشنال بيماريهاي عفوني12(5):490-94  (1387)
 • رمضاني. ا ، ولايتي ع ع ،.....و آقاخاني. ا (شيوع موتانتهاي YMDD در بيماران ايراني مبتلا به هپاتيت مزمن B درمان نشده با لاميوودين) مجله اينترنشنال بيماريهاي عفوني12(3):252-55  (1387)
 • رمضاني. ا ،اسلامي فر. ع، .....و آقاخاني. ا. ( بقاي ايمني واكسن هپاتيت ب در بيماران همودياليزي) مجله تراپيوتيك، آفرزيس و دياليز12(2):143-146 (1387)
 • رمضاني. ا ، محرز . م..، اسلامي فر. ع....، آقاخاني. ا.( اختلالات متابوليك در بيماران HIV مثبت تحت درمان آنتي رتروويرال). مجله آسيب شناسي ايران2(4):154-58 (1386)
 • جم.س ، سبزواري . د ، آقاخاني. ا، اسلامي فر. ع ، بني فضل . م ، رمضاني. ا.(حساسيت آنتي ميكروبيال گونه هاي سودومونا ائروژينوزاي جدا شده در بيمارستان كودكان). مجله آسيب شناسي ايران2(4):144-48 (1386)
 • اسلامي فر. ع، رمضاني. ا .....و آقاخاني. ا. ( گازگرفتگيهاي حيواني در تهران) مجله آرشيو طب ايران 11(2):200-202 (1386)
 • صوفيان . م ، آقاخاني. ا ، اسلامي فر. ع و رمضاني. ا.  ( ريسك فاكتورهاي بروسلوز انساني در ايران، مطالعه مورد- شاهدي )  مجله اينترنشنال بيماريهاي عفوني.12(2):157-61 (1386)
 • اسلامي فر. ع،  همكار. ر، رمضاني. ا و آقاخاني. ا. ( آلودگي با ويروس هپاتيت جي در بيماران دياليزي ) مجله اينترنشنال اورولوژي و نفرولوژي .39 ( 4):1257-63 (1386)
 • اسلامي فر. ع،  همكار. ر، رمضاني. ا و آقاخاني. ا. ( آلودگي با ويروس هپاتيت جي در پرسنل دياليز ) مجله تراپيوتيك، آفرزيس و دياليز. سال 11 ، شماره 5 (1386)
 • اسلامي فر. ع، آقاخاني. ا،  همكار. ر، رمضاني. ا ( فراواني عفونت پاپيلوما ويروس انساني در كارسينوم اسكواموس بيماران ايراني ) مجله عفوني اسكانديناوين،39(1):58-62 (1385)

 

 

مقالات فارسی:

 

 • صوفیان، م ، آقاخانی. ا،...... ، بنی فضل. م، گچکار. ل ، اسلامي فر. ع،  رمضانی . ا ، (ارتباط سطوح سرمی اینترلوکین 8  با درمان در بیماران مبتلا به بروسلوزیس حاد). مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري 19(66):1-4(1393)
 • اسلامي فر. ع  . آقاخاني. ا ، محرز. م ،  بنی فضل. م ،....... رمضانی . ا( سرواپیدمیولوژی ویروس هپاتیت E در بیماران آلوده به ویروس نقص ایمنی انسانی) مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري، سال هفدهم ، شماره 59 ، صفحات 33-36 (1391)
 • صوفیان، ص. محرز. م ، آقاخاني. ا ، بنی فضل. م ،......... اسلامي فر. ع ....... و رمضانی . ا. (بررسی سطح سیتوکاین های سلول هایT helper  نوع 1 و2 در بیماران آلوده به نقص ایمنی انسانی) فصلنامه بيماري هاي عفوني و گرمسيري ، سال شانزدهم ، شماره 55 ، صفحات 19-22، (1390)
 • کلانتر ، ا. رمضانی . ا ،...... آقاخاني. ا،......... اسلامي فر. ع،...( ارتباط پلی مورفیسم ژن پروموتور اینترلوکین ده با پیش آگهی عفونت ناشی از ویروس هپاتیت ب) فصلنامه بيماري هاي عفوني و گرمسيري ، سال شانزدهم ، شماره 54 ، صفحات 7-12، (1390)
 • آقاصادقی ، م...... آقاخاني. ا،......... اسلامي فر. ع و رمضانی . ا( شیوع عفونت ویروس هپاتیتD در بیماران همودیالیزی و HIV مثبت ) فصلنامه بيماري هاي عفوني و گرمسيري ، سال شانزدهم ، شماره 54 ، صفحات 41-46، (1390)
 • محرز. م ، رمضانی . ا ، ......... ... آقاخاني. ا،(مقايسه اثربخشي و ايمني تركيب تنوفووير و امتريسيتابين با ساير تركيبات آنتي رتروويرال) فصلنامه بيماري هاي عفوني و گرمسيري ، سال پانزدهم ، شماره 49 ، صفحات 7-10، (1389)
 • اسلامي فر. ع، آقاخاني. ا.....،رمضاني. ا.( شيوع سرمي انتي بادي بر عليه بوردتلا پرتوسيس در گروه هاي سني مختلف) سال پانزدهم ، شماره 49 ، صفحات 43-47، (1389)
 • صوفیان . م ، .... ، آقاخاني. ا.....،رمضاني. ا(.تعيين ارزش اخباري و نقطه برش تست پوستي سل در بيماران مشكوك به سل ريوي شهرستان ا راك 1385-1388) ) سال پانزدهم ، شماره 48 ، صفحات 19-21، (1389)
 • رمضاني. ا،..... آقاخاني. ا، ....... اسلامي فر. ع،.....( فراواني عفونت نهفته ويروس هپاتيت ب در معتادین به مواد مخدر تزریقی) سال پانزدهم ، شماره 48 ، صفحات 39-42، (1389)
 • رمضانی ا ، اسلامي فر ع ،آقاخاني. ا ......(سطح جيوه خون در شيرخواران واكسينه شده با واكسنهاي حاوي تيمروسال).مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران.سال12 شماره 38  (1386)
 • صوفيان م ،...... اسلامي فر ع ،آقاخاني. ا،رمضانی ا .(گزارش يك مورد گاستروانتريت ائوزينوفيليك).مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران.سال12 شماره 38  (1386)
 • اسلامی فر. ع،  آقاخانی. ا،  همکار. ر، رمضانی. ا، ....، دلجودخت.  ز، تائب. ژ ( بررسی تيپ های پر خطر پاپيلوما ويروس انسانی در سرطان سلول سنگفرشی مری بوسيله PCR و سكوانسينگ DNA ) مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري، سال 11، شماره 33 (1385)
 • اسلامی فر ع، آقاخانی ا، رمضانی ا،....( بررسي آنتي بادي E2 ويروس هپاتيت جي   (  HGV anti-E2 )در پرسنل بخش دياليز)  مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران.سال11 شماره 35 (1385)
 • ميرحسني مقدم. س ج، ....، آقاخاني. ا .....( بررسی تغييرات بيان ژن های P53 & Rb در مبتلايان به سرطان سلول سنگفرشی مری)مجله پژوهش در علوم پزشكي (1381)