برنامه های پژوهشی مرکز
 
  • تصویب سریع طرحها (سهولت درپروسه داوری وافزایش گرنت طرحهای مرکز)
  •  
  • انعقاد تفاهم نامه میان مرکزومراکزتحقیقات ودانشگاههای علوم پزشکی کشوری
  •  
  • اعطای امتیازبیشتربه طرحهای بین بخشی که زیرمجموعه مرکزهستند
·      دریافت طرح ازسایر مراکز علمی
 
·      اعطای امتیاز به گرنتهای تخصیصی