مدیر این مرکز، آقای دکتر روزبه بشر (رئیس بخش) هستند که از طرف عالی‌ترین مقام انستیتو پاستور ایران به سازمان بهداشت جهانی دفتر منطقه‌ای مدیترانه شرقی EMRO معرفی شده‌اند. معاون این مرکز، خانم دکتر مریم فاضلی بوده که تحت نظارت رئیس مرکز رفرانس هاری، امور مربوط به همکاری‌های بین‌المللی با سازمان بهداشت جهانی و سایر سازمان‌های بین‌المللی نظیر دفتر مدیترانه‌ای شرقی و خاورمیانه‌ای کارشناسان هاری (MEEREB) را پی گیری و مدیریت می‌نمایند.


به‌پاس سابقه قدیم و خدمات شایسته این مرکز در زمینه‌ی تشخیص و درمان هارگزیدگان، از سال 1352 به‌عنوان مرکز رفرانس همکار با سازمان بهداشت جهانی WHO شناخته‌شده است. از آن زمان تاکنون، آمار سالیانه موارد هاری حیوانی و انسانی و آمار مربوط به هار گزیدگان سایر جزئیات مربوطه به دفتر منطقه‌ای مدیترانه شرقی EMRO ارسال گردیده و بر اساس فعالیت‌های انجام‌گرفته، مرجعیت این مرکز به‌عنوان همکار سازمان بهداشت جهانی WHO هر چهار سال یک‌بار جهت تمدید ارزیابی می‌گردد.