نام: دکتر کیهان 

نام خانوادگی: آزادمنش

آدرس: تهران- خیابان پاستور- انستیتو پاستور ایران

تلفن: 66953311

پست الکترونیک:     azadmanesh@pasteur.ac.ir