مدیر گروه تحقیقات فناوری های نوین 

نام: دکتر محمدعلی 

نام خانوادگی: شکرگزار

آدرس: تهران- خیابان پاستور- انستیتو پاستور ایران

تلفن: 64112305

پست الکترونیک: mashokrgozar@pasteur.ac.ir

سیستم چت آنلاین