روابط عمومی و امور بین الملل انستیتو پاستور ایران

 

میزان و کیفیت ارتباط انستیتو پاستور ایران با افراد حقیقی و حقوقی و افکار عمومی جامعه، یکی از عوامل مهم پیشبرد اهداف این انستیتو می باشد. از آنجایی که مخاطبین انستیتو پاستور ایران را طیف گسترده ای شامل اساتید، محققین، دانشجویان، مردم و کارکنان در بر میگیرد، کیفیت و کمیت ارتباطات در این رابطه مهم می باشد. 

در این راستا وظیفه اصلی روابط عمومی انستیتو پاستور ایران، اطلاع رسانی و اطلاع یابی بهنگام و دقیق از وقایع و اخبار مربوطه، ایجاد بستر مناسب تفاهم برای مخاطبین، همکاری و اعتماد متقابل، و جلب مشارکت مخاطبان در راستای پیشبرد سیاستها، برنامه ها و اهداف انستیتو پاستور ایران است.
کیفیت و کمیت ارتباطات بین المللی نیز در جلب مشارکت های همه جانبه با سایر دانشگاه ها، شبکه های علمی و سازمان های بین المللی در راستای پیشبرد سیاستها، برنامه ها و اهداف انستیتو پاستور ایران، حائز اهمیت زیادی می باشد. عضویت در شبکه بین المللی انستیتو پاستور، فرصت خاصی برای ارتقای بیشتر انستیتو پاستور ایران در حوزه بین الملل فراهم نموده است. اداره روابط عمومی و امور بین الملل انستیتو پاستور ایران در این راستا، فعالیت می نماید.

 

سیستم چت آنلاین