ماموریت :
مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی در حوزه جذب، نگهداری و خروج از خدمت در راستای اهداف و ماموریت های سازمان

 

شرح وظایف :

 

 • اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های(هیات علمی و غیرهیات علمی)
 •  
 • نظارت و انجام کلیه امور استخدامی از قبیل مرخصی، ماموریت، بازنشستگی (هیات علمی و غیرهیات علمی)
 •  
 • صدور انواع احکام کارگزینی شامل استخدام، ارتقاء، مراتب حقوق، مرخصی بدون حقوق (هیات علمی و غیرهیات علمی)
 •  
 • تهیه گزارشات مربوط به کلیه امور پرسنلی و آمارهای پرسنلی
 •  
 • تهیه و تنظیم و محاسبه کارانه پرداختی به همکاران ستادی
 •  
 • حضور و غیاب کلیه کارکنان (هیات علمی و غیرهیات علمی)
 •  
 • نقل و انتقالات کارکنان بین سازمان
 •  
 • بایگانی پرونده های پرسنلی و مکاتبات اداری

سیستم چت آنلاین