ماموریت:


ارائه خدمات ستادی در زمینه امور مرتبط با توسعه نظامهای اداری، ساختار و تشکیلات تفصیلی، آموزش ضمن خدمت کارکنان، ارزیابی عملکرد طبقه بندی مشاغل


شرح وظایف:

 • انجام امور مربوط به کمیته مهندسی مشاغل
 •  
 • انجام امور مربوط به کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی
 •  
 • اجرای فرآیند دوره های آموزشی ضمن خدمت کارمندان و مدیران
 •  
 • انجام ارزشیابی سالیانه کارمندان
 •  
 • فراهم نمودن فرآیند پیشنهادات
 •  
 • انجام امور مربوط به مهندسی سازمان

 

سیستم چت آنلاین