1.       انجام پژوهش های کاربردی در حوزه فيزيولوژي و فارماكولوژي به منظور تشخيص، پيشگيري و درمان بيماريهاي عفوني و غير عفوني مزمن و صعب العلاج و تهديد كننده حيات با توجه به اولويتهاي نظام سلامت كشور و انستيتو پاستور.
2.       انجام پژوهش های کاربردی دارويي در عرصه بيماريهاي عفوني، نوپديد و بازپديد، صعب العلاج و تهديد كننده حيات با توجه به اولويتهاي نظام سلامت كشور و انستيتو پاستور به منظور توليد دارو و فرآورده هاي بيولوژيك، و توليد علم در حوزه علوم زيستي و دارويي.
3.       انجام پژوهش های کاربردی در زمينه نقش عوامل عفوني در ابتلا به بيماريهاي شايع و صعب العلاج عصبي همچون هاري و غير عصبي همچون سرطان به اولويتهاي نظام سلامت كشور و انستيتو پاستور.
4.       انجام پژوهش های کاربردی در زمينه تاثير عومل عفوني بر پاتوژنز بيماريهاي مزمن و صعب العلاج عصبي و غير عصبي.
5.       مطالعه و كشف بيو ماركرها براي بيماريهاي عصبي با منشا عفوني همچون هاري و توكسوپلاسموز به منظور تشخيص زودرس و ارائه استراتژي هاي نوين درماني.
6.       انجام پژوهش های کاربردی در راستاي طراحي و توسعه محصولات تشخيصي و درماني يا كمك درماني جهت تشخيص به موقع بيماريهاي عفوني، نوپديد و بازپديد، بيماريهاي شايع، صعب العلاج و تهديد كننده حيات با توجه به اولويتهاي نظام سلامت كشور و انستيتو پاستور.
7.       انجام پژوهش های کاربردی در زمينه مكانيسم و علل بروز مقاومت دارويي به بيماري هاي عفوني و غير عفوني مزمن و صعب العلاج و ارائه راهكارهاي جديد دارويي و غير دارويي جهت مقابله با بروز مقاومت دارويي.
8.       طراحي و ارزيابي واكسن براي پيشگيري از ابتلا به بيماري هاي عفوني و غير عفوني صعب العلاج.
9.       مشاوره، مشاركت در تدوين، ثبت، اجرا و پايش كارآزمايي هاي باليني داروهاي نوتركيب، بيوسيميلار، سرمها و واكسنهاي توليد شده توسط انستيتو پاستور و ساير مراكز تحقيقاتي، توليدي.
10.   استفاده از دانش بيوانفورماتيك و فارماكولوژي مجازي جهت طراحي و كشف مولكولهاي جديد دارويي براي درمان بيماريهاي عفوني، نوپديد و بازپديد، بيماريهاي شايع، صعب العلاج و تهديد كننده حيات مطالعه و ارائه راهكارهاي جديد دارويي و غير دارويي جهت مقابله با بروز مقاومت دارويي بر عليه بيماري هاي فوق.
11.   طراحي و توسعه مدلهاي حيواني ترانسژنيك و غير ترانسژنيك براي بيمارهاي صعب العلاج با منشا غير عفوني و عفوني در جهت افزايش شناخت، تشخيص و درمان بيماريهاي فوق.
12.   انجام بيواكي والانسي داروها در داوطلبين سالم و بيماران.  همكاري با ساير بخشهاي انستيتو و ساير مراكز تحقيقاتي و دانشگاههاي كشوري و بين المللي در قالب طرح هاي تحقيقاتي، پايان نامه ها، كارآزمايي هاي باليني و برگزاري كارگاههاي آموزشي براي دستيابي به اهداف كلان انستيتو.
13.    همكاري با ساير بخشهاي انستيتو و ساير مراكز تحقيقاتي و دانشگاههاي كشوري و بين المللي در قالب طرح هاي تحقيقاتي، پايان نامه ها، كارآزمايي هاي باليني و برگزاري كارگاههاي آموزشي براي دستيابي به اهداف كلان انستيتو.
14.   پرورش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا داراي توانايي ارائه و اجراي پژوهش هاي كاربردي در راستاي رفع مشكلات نظام سلامت و توليد محصول.
 
رییس بخش آقای دکتر محمد سیاح می باشند.