1.       تعیین پتانسی واکسن هاری انسانی و دامی (NIH Test)

 

2.       تعیین تیتر آنتی بادی هاری انسانی و دامی (Rapid Fluorescent Focus Inhibition Test)

 

3.       تشخیص هاری به روش کشت سلول (Rabies Tissue Culture Infection Test)

 

4.       تشخیص هاری به روش تزریق به حیوان حساس (Mouse Inoculation Test)

 

5.       بررسی اثرات ضد ویروسی داروها (Anti-viral Drug Evaluation)

 

6.       تشخیص هاری به روش ایمونوفلورسنت (Fluorescence Antibody Test)

 

7.       آزمایش غیر فعال بودن واکسن های هاری (Inactivity Test)

 

8.       آزمایش ارزیابی سلامتی واکسن (Safety Test)

 

9.       آزمایش ارزیابی پایداری واکسن (Stability Test)

 

10.    آزمایش سترون بودن واکسن (قارچی و باکتریایی) (Sterility Test)