اهم فعالیت‌های بخش در راستای خدمات تخصصی

 •  
 •  

 • تعیین میزان بیوپترین و نئوپترین در ادرار با استفاده از روش اکسیداسیون و آنالیز با HPLC
  - تعیین میزان فنیل آلانین در نمونه PBS با استفاده از روش HPLC
  - تعیین میزان فنیل آلانین در نمونه پلاسما با استفاده از روش HPLC
  - تعیین فعالیت آنزیم DHPR در نمونه DBS با استفاده از روش اسپکتروفتومتری
  - تعیین فعالیت آنزیم بیوتینیداز در نمونه پلاسما با استفاده از روش اسپکتروفتومتری
  - تعیین عناصر کمیاب در نمونه‌های بیولوژیک به‌وسیله اتمیک ابزوربشن
  - آزمایش بیوشیمیایی آب
  - شمارش ذرات β با استفاده از بتا کانتر
  - شمارش ذرات گاما با استفاده از بتا کانتر
  - آنالیز داده‌های چند متغیره متابولومیکس
  - ساخت لکه‌های خون DBS استاندارد و کنترل کیفی خارجی فنیل آلانین جهت استفاده در غربالگری و تشخیص فنیل کتونوری
  - اندازه‌گیری‌های الکتروشیمیایی توسط دستگاه Potentiostat/Galvanostat
  - مطالعات In silico آنزیم‌ها
  - ساخت لکه‌های خون DBS استاندارد جهت استفاده در تشخیص بیماران با کمبود G6PD 

 

 اهم فعالیت‌های بخش در راستای تولید فرآورده


- تولید آنزیم لیزوزیم از سفیده تخم‌مرغ
- فرمولاسیون آمینواسید 10%
- Radio Iodionation مواد
- تولید آنتی‌بادی ضد خون کامل انسان برای تشخیص هویت
- تولید آنزیم فنیل آلانین دهیدروژناز نوترکیب
- تولید آنزیم لوسین دهیدروژناز نوترکیب
- تولید آنزیم‌ها و پروتئین‌های نوترکیب