فعالیتهای تخصصی

 

 • بیمار یابی هدف دار مبتنی بر استراتژی DOTS
 • تحلیل اپیدمیولوژیک مقاومت های داروئی جهت تعیین استراتژی مبارزه با سویه های XDR و MDR
 • مطالعه ژنتیکی سویه های مقاوم به ریفامپیسین و ایزونیازید در مناطق باخطر ریسک پذیری بالا
 • همکاری با بخشهای منطقه ای، فرا منطقه ای، WHO، EMRO، IUATLD
 • همکاری منطقه ای در سطوح استانی و کشوری
 •  

فعالیتهای تحقیقاتی

 

 • PCR TB Complex
 • RFLP
 • XDR-TB، Validation of MDR-TB
 • بررسی سویه های غیر توبرکلوزی (آتیپیک)
 • ایجاد بانکهای میکروبی سویه های توبرکلوزیس حساس و مقاوم
 • ایجاد بانک خلط
 • شناسایی مقاومت های داروئی به وسیله روشهای اختصاصی مولکولی