طرح های پژوهشی

 

 • بررسی واریانتهای مقاوم به رژیمهای درمانی ترکیبی داروهای با اثر مستقیم بر روی ویروس(DAA) در بیماران درمان نشده دارای عفونت همزمان  HCV/HIV و  HCV به تنهایی
 • بررسی فراوانی عفونت نهفته هپاتیت B در افراد واکسینه با واکسن هپاتیت  B طبق پروتکل واکسیناسیون کشوری
 • بررسی سرواپیدمیولوژی ، فراوانی و غلظت پاروو ویروسB19   انسانی در اهداکنندگان خون شهر تهران
 • بررسي سرواپیدمیولوژی عفونت HBV و سویه های  escape mutant  vaccine در افراد واکسینه با واکسن HBV (طبق پروتکل واکسیناسیون کشوری  EPI): 22 سال بعد از شروع واکسیناسیون کشوری
 • تعیین ضرورت و زمان تزریق واکسن HPV براساس سرواپيدميولوژي ويروس پاپيلوم انساني 16 و 18 در جمعیت نرمال شهر تهران
 • بررسی نقش عفونت ویروس هرپس سیمپلکس تایپ 2 در پیش اگهی بیماران مبتلا به عفونت HIV-1
 • بررسی عفونت نهفته و موتاسيون هاي فرار از واكسن (vaccine escape mutants) ویروس هپاتیت B در بیماران HIV مثبت واکسینه با واکسن هپاتیت B
 • بررسي میزان شیوع عفونت نهفته ويروس هپاتيت C در بيماران کاندید پیوند کلیه در ایران
 • مقایسه اثربخشی دو استراتژی واکسیناسیون هپاتیت B در بیماران آلوده به  HIV
 • بررسي فراواني عفونت با پارو ويروس B19 در مبتلایان به ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) مراجعه کننده به مركز تحقيقات ايدز دانشگاه علوم پزشكي تهران
 • بررسي فراواني عفونت ويروس پاپيلوم انساني در نمونه هاي کولون مبتلايان به آدنوكارسينوم و پوليپهاي آدنوماتوز کولون مراجعه كننده به بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 • بررسي فراواني عفونت نهفته هپاتيت B و موتاسیونهای ناحیه ژن  Sدر بيماران دياليزي
 •   سرواپیدمیولوژی آنتی بادی های IgG ضد دیفتری وکزاز در اهداکنندگان خون ساکن اراک
 • ارتباط پلی مورفیسم ژن پروموتور اینترلوکین 10 با پیش اگهی عفونت ناشی از ویروس هپاتیت  
 • بررسی سطوح سیتوکاین های سلول هایT helper  نوع 1 و2 به عنوان اندیکاتور پیشرفت بیماری در مبتلایان به عفونت HIV 
 • بررسی پروفایل سرمی سیتوکاین های سلول هایT helper  نوع 1 و2 در مبتلایان به عفونت مزمن ویروس هپاتیت C
 • تعیین فراوانی و ژنوتایپ ویروس هپاتیت دلتا در گروه های پر خطر(HIV مثبت و همودياليزی) در معرض اکتساب ویروس هپاتیت   Bدر تهران
 • بررسي میزان شیوع ، فاکتورهای خطر و مشخصات ژنتیکی ویروس لنفوتروپیک سلول T انسانی (HTLV) در بيماران الوده به ويروس نقص ايمني انساني HIV)  )
 • تعيين ارزش اخباري و نقطه برش تست پوستي سل در بيماران مشكوك به سل ريوي شهرستان ا راك
 • سرواپیدمیولوژی هپاتیت A در افراد 8-20 ساله ساکن تهران
 • بررسی سطوح انتی بادی هپاتیت ب در کودکان واکسینه در ایران
 • تعيين ژنوتيپهای ويروس هپاتيت B در کارسينوم کبد دربيماران ايرانی
 • تعيين  ارتباط پلي مورفيسم اللهای   HLA-DRB1*13 و  HLA-A*33با پيش آگهي عفونت ناشی از ويروس هپاتيت B
 • سرواپیدمیولوژی انتي بادي IgG ضد بوردتلا پرتوسيس در گروه سنی20-6 ساله ساکن تهران
 • بررسي فراواني عفونت ويروس پاپيلوم انساني در مبتلايان به كارسينوم پستان و نمونه هاي خوش خيم پستان مراجعه كنندگان به بيمارستانهاي شهدائ تجريش ،لقمان و  امام خمينی تهران
 • بررسي فراواني عفونت نهفته ويروس هپاتيت B در اهدا کنندگان خون دارای   Anti-HBc ايزوله در شهرستان اراک
 • بررسي فراواني عفونت ويروس پاپيلوم انساني در نمونه هاي پروستات مبتلايان به كارسينوم پروستات و هايپرپلازي خوش خيم پروستات مراجعه كننده به بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  
 • اثر استفاده دراز مدت ال آرژنين بر تعداد سلولهاي اندوتليال آپوپتوتيك و سطح سرمي آنتي اكسيدانها در خرگوش تغذيه شده با رژيم پر كلسترول
 • بررسي فراواني هپاتيت G دربيماران دياليزي و پرسنل بخش دياليز
 • بررسي نقش قارچها و آنتي ژن هاي سيستم  HLA در اتيولوژي رينو سينوزيت مزمن در مراجعه كنندگان به  بيمارستانهاي علوم پزشكي شهيد بهشتي
 • بررسي فراواني   HPV-16 و-18 HPVدر بيماران مبتلا به كارسينوم مري در ايران