وظايف  اعضای شورای ایمنی زیستی:‌

 

الف) تدوين و تصويب آیین نامه و دستورالعمل های مرتبط با ايمني زيستي Biosafety براي گروه‌ها، بخش‌ها، آزمايشگاه‌ها و واحدهاي تابعه انستيتو كه با تائيد رئيس انستيتو پاستور ایران یا فرد تفویض اختیار شده از سوی ایشان قابل اجرا مي‌باشند.

ب) ايجاد هماهنگي و تأمين امكانات لازم و بستر سازي جهت اجراي مصوبات ايمني زيستي.

ج) تدوين و راه اندازي دوره هاي آموزشي ايمني زيستي Biosafety براي گروه‌هاي مختلف انستيتو مانند اساتيد، دانشجويان و كارمندان متناسب با فعاليت‌هاي اجرايي آنها در آزمايشگاه‌ها و محيط‌هاي كاري.

د) صدور گواهينامه‌هاي دوره‌هاي آموزشي براي افرادي كه دوره‌هاي آموزشي ايمني زيستي را طي مي‌نمايند.

ه) نظارت بر اجراي  مصوبات شوراي ايمني زيستي.

و) گزارش مكتوب جلسات جهت اطلاع رئيس انستيتو پاستور ایران ارسال خواهد شد.

 مسئولين ايمني زيستي (Biosafety Officer) گروه ها، بخش‌ها و آزمايشگاه‌ها

با پيشنهاد مدير گروه، بخش يا آزمايشگاه و تائيد شوراي ايمني زيستي انستيتو و حكم معاون پژوهشي به عنوان مسئولين ايمني زيستيBiosafety Officer  منصوب مي‌گردند.

 وظايف مسئولين ایمنی زیستی

مسئول ایمنی هر بخش موظف می باشد طبق فلوچارت BS-FO-01  از کلیه کارکنان معرفی شده توسط رئیس آزمایشگاه در هماهنگی با مسئول آموزش کمیته مدیریت تضمین کیفیت امتحان گرفته و طبق مستندات اشاره شده در بندهای  6-3  تا  6-5 در این آئین نامه  (فرم های BS-FO-03 و  BS-FO-04 و  BS-FO-05) ترتیبی اتخاذ نماید تا در هماهنگی با رئیس آزمایشگاه، گواهی جهت درج در پرونده آموزشی و پرونده کارمند صادر شود.

هممچنین باید از کارمند/دانشجو تاییدیه مبنی بر دریافت آموزش های ایمنی و تعهد نامه مبنی بر لزوم استفاده از وسایل حفاظت شخصی با استفاده از فرم گواهی آموزش ایمنی به شماره MN-FO-055  و  و فرم تعهدنامه به شمارهBS-FO-02 اخذ شود.

 همچنین مسئول ایمنی موظف می باشد وقوع حوادث مخاطره آمیز را در فرم های BS-FO-06 و BS-FO-07 ثبت نموده و در هماهنگی با رئیس آزمایشگاه رسیدگی و بایگانی نماید.

سایر امور محوله به مسئولین ایمنی زیستی عبارت است از:

الف) انجام امور اجرايي برگزاري دوره‌هاي آموزشي ايمني زيستي.

ب) ارايه پيشنهادات لازم براي تصويب در امور ايمني زيستي به اين شورا.

ج) نظارت مستمر بر اجراي آئين‌نامه‌هاي مصوب شورا در گروه‌ها، بخش‌ها و آزمايشگاه‌ها و ساير محيط‌هاي كاري.

د) نظارت مستمر بر وظايف كاركنان گروه‌ها، بخش‌ها، آزمايشگاه‌ها و ثبت كليه حوادث و گزارش و پيگيري تخلفات

و ارايه نتايج به شورا.

ه) تاييد ساختار فيزيكي آزمايشگاه‌هاي جديد از نظر رعايت اصول ايمني زيستي قبل از شروع فعاليت در آن  

آزمايشگاه.

و) تدوين موضوعات Biosafety مرتبط با آزمايشات اختصاصي و در رابطه با فعاليت‌ها.

ز) پيشنهاد موارد اصلاحات فيزيكي و يا فعاليتي مورد نياز در راستاي اجراي ايمني زيستي بهتر به مدير گروه.