در صفحه اصلی سایت انستیتو پاستور ایران با ورود به میز خدمت قسمت میز خدمت الکترونیکی تمامی خدمات شناسنامه دار در 6 گروه قابل نمایش هست که با ورود به هر زیر خدمت اطلاعات خدمت و شناسنامه خدمت قابل مشاهده می باشد

 

 

نمایش زیر خدمت همراه با اطلاعات و شناسنامه هر زیر خدمت

با ورود به آدرس اینترنتی خدمت وارد سامانه نوبت دهی شده و متقاضی با پر کردن اطلاعات زیر کد رهگیری دریافت می کند و از طریق کد دریافتی با کارشناس مربوطه در خصوص تایید نوبت و ارسال مدارک در ارتباط خواهد بود.

با کد رهگیری وارد سامانه جوابدهی شده و از این طریق پیگیر روند اجرای درخواست و نتیجه انجام خدمت خواهد بود