·       WHO Expert on Arboviruses and VHFs

 

·       انجام تست هاي تشخيصي سرولوژی و مولکولی نمونه های  انسانی ارسالی از سراسر کشور و همکاری با سیستم مراقبت کشوری مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

·       انجام تست هاي تشخيصي سرولوژی و مولکولی ، نمونه های  دامی و کنه های ارسالی از سازمان دامپزشکی

 

·       طرحهای داخل انستیتوپاستور ایران

 

·       طرحهای خارج از انستیتو انستیتوپاستور ایران و مشترک با سایر سازمانها و دانشگاهها

 

·       طرحهای بین المللی  و مشترک با WHO

 

·   پایان نامه دانشجویی