دستورالعمل ها و روش اجرایی ایمنی زیستی انستیتو پاستور ایران

 

کلیه مستنداتی که در این سایت قرار گرفته است بومی سازی شده توسط شورای ایمنی زیستی انستیتو پاستور، جهت کاربری در انستیتو پاستور ایران می باشد، لذا الزامات کاربردی آن به صورت منطقه ای یا کشوری نمی باشد و به این شکل جنبه اجرای عمومی ندارد و توصیه می گردد هر آزمایشگاه یا مرکز برای خود آنرا تهیه و تدوین نماید.

 

شماره عنوان ردیف

BS-PR-001-01

روش اجرایی ایمنی زیستی در آزمایشگاه

1

 BS-WI-001-00

 دستورالعمل دفع پسماندها

2

 BS-WI-002-00

 دستورالعمل ایمنی کارکنان در برخورد با مخاطرات بیولوژیک

3

 BS-WI-003-00

 دستورالعمل ایمنی محیط آزمایشگاه

4

 BS-WI-004-00

 دستورالعمل نحوه سترون سازی و شست و شوی لوازم آزمایشگاهی

5

 BS-WI-005-00

 دستورالعمل آلودگی زدایی در موارد ریختن یا پاشیده شدن مواد بیولوژیک

6

 BS-WI-006-00

 دستورالعمل نحوه نظافت و ضدعفونی کف و سطوح انجام آزمایش و فضای آزمایشگاه

7

 BS-WI-007-00

 دستورالعمل امحاء نمونه های مختلف بیماران پس از انجام آزمایش

8

 BS-WI-008-00

 دستورالعمل امحاء موادمصرفی و وسایل انجام آزمایش

9

 BS-WI-009-00

 دستورالعمل مدیریت ایمن و صحیح پسماندهای آزمایشگاهی

10

 BS-WI-010-00

 دستورالعمل اطفاء حریق

11

 BS-WI-011-00

 دستورالعمل نحوه استفاده ازچشم شوی و دوش اضطراری

12

 BS-WI-012-00

 دستورالعمل آلودگی زدایی در موارد ریختن یا پاشیده شدن مواد شیمیایی بر سطوح، پوست و مخاط

13

 BS-WI-013-00

 دستورالعمل ایجاد MSDS مواد شیمیایی

14

 BS-WI-014-00

 دستورالعمل مدیریت پاشیدگی مواد

15

 BS-WI-015-00

دستورالعمل تهیه کتابچه راهنمای ایمنی زیستی آزمایشگاه در انستیتوپاستور ایران 

16