جلسه کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی

نوزدهمین جلسه کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی انستیتو روز یکشنبه مورخ 98/5/13 با حضور اعضا کمیته

 • جناب آقیا دکتر عمرانی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع
 • جناب آقای دکتر حسنی مشاور محترم اداری و مالی رئیس انستیتو
 • جناب آقای دکتر بوذری معاون محترم تحقیقات فناوری و آموزش
 • سرکار خانم دکتر درود معاون محترم تولید
 • جناب آقای عبادی مدیر محترم توسعه سازمان و سرمایه انسانی
 • جناب آقای شیرازی رئیس محترم اداره توسعه و تحول اداری
 • جناب آقای طریقی مدیر محترم امور مالی
 • جناب آقای ترهوهانسیانس رئیس محترم برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

با موضوع 

 • جمع بندی و گزارش نتایج ارزیابی عملکرد (جشنواره شهید رجایی)
 • اجرای نظام انگیزشی کارکنان در رابطه با سامانه ثبت تجربه و پیشنهادات
 • وضعیت ساختارسازمانی و تشکیلات تفضیلی انستیتو تشکیل گردید

 

 

 

سیستم چت آنلاین