جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت انستیتو پاستور ایران

سومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت انستیتو روز یکشنبه مورخ 98/6/24 با حضور اعضا شورا

 

  • جناب آقای دکتر بیگلری رئیس محترم انستیتو پاستور ایران
  • جناب اقای دکتر حسنی مشاور محترم اداری و مالی رئیس انستیتو
  • جناب آقای دکتر بوذی معاون محترم تحقیقات فناوری و آموزش
  • جناب آقای کاویان پور مدیر محترمم تولید و برنامه ریزی
  • جناب آقای مهندس احکامی رئیس محترم آمار و فناوری اطلاعات
  • جناب آقای عبادی مدیر محترم توسعه سازمان و سرمایه انسانی
  • جناب آقای شیرازی رئیس محترم اداره توسعه و تحول اداری
  • جنای آقای طریقی مدیر محترم امور مالی

با موضوع بررسی وضعیت انستیتو در جشنواره شهید رجایی سال 97،بررسی فرهنگ سازمانی،اولویت بندی نقاط و گلوگاههای آسیب پذیر و فساد خیز تشکیل گردید.

 

 

 

 

 

 

سیستم چت آنلاین