آدرس : بخش بیولوژی مولکولی، انستیتو پاستور ایران، میدان پاستور، کد پستی 13164


تلفن : 20ـ66953311 داخلی 2220-2223
فکس: 66492619

 

saeidbouzari@yahoo.com دکتر سعید بوذری

 

manaoloomi@yahoo.com دکتر مانا علومی

 

shahrokhi@pasteur.ac.irدکتر نادر شاهرخی 

 

 rehsani@pasteur.ac.ir دکتر پرستو احسانی